labservice

  • English (English)

  • Euroimmun Analyzer I
  • آنالایزر Euroimmun I  یک سیستم open تماما خودکار برای پردازش اتوماتیک الایزا می باشد که تا 7 پلیت و 180 نمونه بیمار در یک اجرا را پردازش می کند. 
  • این سیستم به راحتی و با اطمینان کامل نمونه هایی با اندازه های متوسط تا بزرگ را QCاز طریق شناسایی و تخصیص نمونه ریجنت های مربوطه و بکارگیری اطلاعات به وسیله کد ماتریکس اطلاعات پردازش می کند.