labservice

  • English (English)
  • English (English)

  • Euroimmun Analyzer I-2P
  • آنالایزر Euroimmun I-2P یک سیستم open تماما خودکار برای پردازش اتوماتیک الایزا می باشد که تا 3 پلیت و 144 نمونه بیمار در یک اجرا را پردازش می کند.
  • این سیستم به راحتی و با اطمینان کامل نمونه هایی با اندازه های متوسط تا بزرگ را QCاز طریق شناسایی و تخصیص نمونه ریجنت های مربوطه و بکارگیری اطلاعات به وسیله کد ماتریکس اطلاعات پردازش می کند.