استخدام

نام*

نام خانوادگی*

شماره تلفن همراه*

تاریخ تولد*

فارغ التحصیل از دانشگاه *

تاریخ فارغ التحصیلی*

وضیعت تاهل
میزان تحصیلات
سوابق کاری مرتبط در زمینه پزشکی
آشنایی به زبان انگلیسی
آشنایی با آزمایشگاه تشخیص طبی
آشنایی با microsoft office
روابط عمومی
وسیله نقلیه شخصی
علاقه مند بهآدرس محل سکونت*

استخدام

نام*

نام خانوادگی*

شماره تلفن همراه*

تاریخ تولد*

فارغ التحصیل از دانشگاه *

تاریخ فارغ التحصیلی*

وضیعت تاهل
میزان تحصیلات
سوابق کاری مرتبط در زمینه پزشکی
آشنایی به زبان انگلیسی
آشنایی با آزمایشگاه تشخیص طبی
آشنایی با microsoft office
روابط عمومی
وسیله نقلیه شخصی
علاقه مند بهآدرس محل سکونت*